Location: > SQL Server 2008 R2 > SQL Server 2008 R2下载(服务器)

SQL Server 2008 R2下载(服务器)

软件简介:
SQL Server 2008 R2下载包含了SQL Server 2008 R2 Datacenter (x86, x64, ia64) - DVD (英文版)等英语,中文-简体,中文-繁体多语言多系统版本的服务器的资源下载。最近更新日期是2010-04-27,SHA1码为126CF6C4FD8BD1C1305E0D54A90E5ED62076A609。 语言版本:
英语,中文-简体,中文-繁体
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
SQL Server 2008 R2 Datacenter (x86, x64, ia64) - DVD (英文版)
SQL Server 2008 R2 Developer (x86, x64, ia64) - DVD (英文版)
SQL Server 2008 R2 Enterprise (x86, x64, ia64) - DVD (英文版)
SQL Server 2008 R2 Express (64位) - (英文版)
SQL Server 2008 R2 Express (32位) - (英文版)
SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services (64位) - (英文版)
SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services (32位) - (英文版)
SQL Server 2008 R2 Express with Management Tools (64位) - (英文版)
SQL Server 2008 R2 Express with Management Tools (32位) - (英文版)
SQL Server 2008 R2 Management Studio Express (64位) - (英文版)
SQL Server 2008 R2 Management Studio Express (32位) - (英文版)
SQL Server 2008 R2 Standard (x86, x64, ia64) - DVD (英文版)
Windows Server 2008 R2 HPC Edition (64位) - DVD (英文版)
SQL Server 2008 R2 Developer (x86, x64, ia64) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2008 R2 Enterprise (x86, x64, ia64) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2008 R2 Express (64位) - (简体中文版)
SQL Server 2008 R2 Express (32位) - (简体中文版)
SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services (64位) - (简体中文版)
SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services (32位) - (简体中文版)
SQL Server 2008 R2 Express with Management Tools (64位) - (简体中文版)
SQL Server 2008 R2 Express with Management Tools (32位) - (简体中文版)
SQL Server 2008 R2 Management Studio Express (64位) - (简体中文版)
SQL Server 2008 R2 Management Studio Express (32位) - (简体中文版)
SQL Server 2008 R2 Standard (x86, x64, ia64) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2008 R2 Web (x86, x64, ia64) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2008 R2 Express with Management Tools (64位) - (繁体中文版)
软件详细介绍

SQL Server 2008 R2 Datacenter (x86, x64, ia64) - DVD (英文版)

文件名
en_sql_server_2008_r2_datacenter_x86_x64_ia64_dvd_521548.iso
SHA1
126CF6C4FD8BD1C1305E0D54A90E5ED62076A609
发布时间
2010-04-27
ed2k://|file|en_sql_server_2008_r2_datacenter_x86_x64_ia64_dvd_521548.iso|4380329984|F833E8AB4F47703561EFA1DF36FF4D4F|/

SQL Server 2008 R2 Developer (x86, x64, ia64) - DVD (英文版)

文件名
en_sql_server_2008_r2_developer_x86_x64_ia64_dvd_522665.iso
SHA1
10B990A86961D84C4D7D5E8C3A4C67F0D0456E63
发布时间
2010-05-03
ed2k://|file|en_sql_server_2008_r2_developer_x86_x64_ia64_dvd_522665.iso|4380329984|D50121522B34BBE91564F51D167BAAB5|/

SQL Server 2008 R2 Enterprise (x86, x64, ia64) - DVD (英文版)

文件名
en_sql_server_2008_r2_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_520517.iso
SHA1
18105DB70F0F0B23418F5005A6CE4B25317C6D03
发布时间
2010-05-03
ed2k://|file|en_sql_server_2008_r2_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_520517.iso|4380329984|311E5E62E84E07A1460312674EB158A7|/

SQL Server 2008 R2 Express (64位) - (英文版)

文件名
en_sql_server_2008_r2_express_x64.exe
SHA1
2FF1A50B2277987C9CD65B99812CEAF2A67EA362
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|en_sql_server_2008_r2_express_x64.exe|77677408|A1F423A5310D39A4949FF5074DE13370|/

SQL Server 2008 R2 Express (32位) - (英文版)

文件名
en_sql_server_2008_r2_express_x86.exe
SHA1
ACF5494D18EDF117A2683D66A96FB8954F98D86D
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|en_sql_server_2008_r2_express_x86.exe|60995936|10D282D69ABB1FFA6BB67E2D07BD3EDF|/

SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services (64位) - (英文版)

文件名
en_sql_server_2008_r2_express_with_advanced_services_x64.exe
SHA1
7D2D2457B854812BF66A23F7A690462460B69FF6
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|en_sql_server_2008_r2_express_with_advanced_services_x64.exe|834553624|F8606BE1ECC1DBE830D24DC8B2CCAAC4|/

SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services (32位) - (英文版)

文件名
en_sql_server_2008_r2_express_with_advanced_services_x86.exe
SHA1
8C34E6856A4C4040F7A749DFD919049B8F1BECD7
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|en_sql_server_2008_r2_express_with_advanced_services_x86.exe|762758936|5F6FAE2409EBFFA61474082562B07FCA|/

SQL Server 2008 R2 Express with Management Tools (64位) - (英文版)

文件名
en_sql_server_2008_r2_express_with_management_tools_x64.exe
SHA1
45AEE4E1F389971E8F398CA946740098049BA423
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|en_sql_server_2008_r2_express_with_management_tools_x64.exe|259545952|DC1FB339AD1C875BF5D7530C1EC095D5|/

SQL Server 2008 R2 Express with Management Tools (32位) - (英文版)

文件名
en_sql_server_2008_r2_express_with_management_tools_x86.exe
SHA1
AFE1456F98437FF4510B88744A5375643A029A68
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|en_sql_server_2008_r2_express_with_management_tools_x86.exe|246929248|97D2E23D881D0FA93CDD2ECB6E04C18C|/

SQL Server 2008 R2 Management Studio Express (64位) - (英文版)

文件名
en_sql_server_2008_r2_management_studio_express_x64.exe
SHA1
223261D57A5B147532529C4DAE516E8653198D76
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|en_sql_server_2008_r2_management_studio_express_x64.exe|171391328|4F9E3349B6EEDCE3D8E3702EE3D4D5DB|/

SQL Server 2008 R2 Management Studio Express (32位) - (英文版)

文件名
en_sql_server_2008_r2_management_studio_express_x86.exe
SHA1
EC615068239A72BDE129326745B6922681EC2374
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|en_sql_server_2008_r2_management_studio_express_x86.exe|162016096|92685ADBB07A798860282203BC21FBEF|/

SQL Server 2008 R2 Standard (x86, x64, ia64) - DVD (英文版)

文件名
en_sql_server_2008_r2_standard_x86_x64_ia64_dvd_521546.iso
SHA1
09CF52A4209CA96FF480537BB86786F79AE0E8A3
发布时间
2010-05-03
ed2k://|file|en_sql_server_2008_r2_standard_x86_x64_ia64_dvd_521546.iso|4380329984|9554A2B17DE29ABF4743912535BC4B46|/

Windows Server 2008 R2 HPC Edition (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_server_2008_r2_hpc_x64_dvd_552761.iso
SHA1
B16D4AC2F997BC9E28ADFA7F53D9F2DB9DB00FBE
发布时间
2010-07-30
ed2k://|file|en_windows_server_2008_r2_hpc_x64_dvd_552761.iso|2782734336|5186CEED2B0BB8FEB112E81821BD3CD9|/

SQL Server 2008 R2 Developer (x86, x64, ia64) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2008_r2_developer_x86_x64_ia64_dvd_522724.iso
SHA1
AAE0E2D4E41AB7591634D53C7BC76A112F31B617
发布时间
2010-05-03
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_r2_developer_x86_x64_ia64_dvd_522724.iso|4662884352|E436F05BCB0165FDF7E5E61862AB6BE1|/

SQL Server 2008 R2 Enterprise (x86, x64, ia64) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2008_r2_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_522233.iso
SHA1
0EEFF017B21635DF33F33C47E31E911CB23390F7
发布时间
2010-05-03
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_r2_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_522233.iso|4662884352|1DB025218B01B48C6B76D6D88630F541|/

SQL Server 2008 R2 Express (64位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2008_r2_express_x64.exe
SHA1
4668425DF5B9A1BE1F67AE32CEBDB058C58D0F08
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_r2_express_x64.exe|87626592|7EBD2DE5681444AB7712B9432C610011|/

SQL Server 2008 R2 Express (32位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2008_r2_express_x86.exe
SHA1
0F7A0D2B4BA4A3DA49CF3DA070860B8BDF1E0213
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_r2_express_x86.exe|68060512|E02E1E79C08491E1D1FE5CA16A8E5AB4|/

SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services (64位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2008_r2_express_with_advanced_services_x64.exe
SHA1
784F741F5E6BBBAB0E7CFB62F5B7BBEF3F9DFA37
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_r2_express_with_advanced_services_x64.exe|894668056|C669BD6BAA3593D66A139EA341187376|/

SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services (32位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2008_r2_express_with_advanced_services_x86.exe
SHA1
9B3428E9C4BD0DB885CDFB403F4163CCB929D88E
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_r2_express_with_advanced_services_x86.exe|818895128|89D72C11DA537CFB3DA5C2F625C1A9E3|/

SQL Server 2008 R2 Express with Management Tools (64位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2008_r2_express_with_management_tools_x64.exe
SHA1
2120A6A60F9DBB94AEBD68F9269375DF57C4E6B9
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_r2_express_with_management_tools_x64.exe|292417376|42201B4213BADA9843A50B66DFFE57BA|/

SQL Server 2008 R2 Express with Management Tools (32位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2008_r2_express_with_management_tools_x86.exe
SHA1
413E1167A73B2E5E529AA520DBB330011826DEF3
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_r2_express_with_management_tools_x86.exe|276618080|63906F95D625F03F899BF448345BA55F|/

SQL Server 2008 R2 Management Studio Express (64位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2008_r2_management_studio_express_x64.exe
SHA1
8A858666D1456E758F508BC0142D589F404BF81A
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_r2_management_studio_express_x64.exe|195621728|FFE3F5E351D45B169097F4656F36B491|/

SQL Server 2008 R2 Management Studio Express (32位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2008_r2_management_studio_express_x86.exe
SHA1
947E61ABDF161E7B4D2FCB3DEBF3C28879E0CC77
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_r2_management_studio_express_x86.exe|186225504|F487604ECDA061931EA31510A7220A35|/

SQL Server 2008 R2 Standard (x86, x64, ia64) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2008_r2_standard_x86_x64_ia64_dvd_522239.iso
SHA1
B5A534094780CD915458344BD097F8203FD7C7CC
发布时间
2010-05-03
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_r2_standard_x86_x64_ia64_dvd_522239.iso|4662884352|18EB3AE3828811617488F2CE8E5B8420|/

SQL Server 2008 R2 Web (x86, x64, ia64) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2008_r2_web_x86_x64_ia64_dvd_522629.iso
SHA1
F51756B72ACE2BC5B4D971C1907EBF58F53694C1
发布时间
2010-05-03
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_r2_web_x86_x64_ia64_dvd_522629.iso|4662884352|E36682BD638B7790F3AD1AAA3D7369FC|/

SQL Server 2008 R2 Express with Management Tools (64位) - (繁体中文版)

文件名
ct_sql_server_2008_r2_express_with_management_tools_x64.exe
SHA1
1875DB71AE6C57A4B3BDBE8EC5591F4D813211BA
发布时间
2010-06-29
ed2k://|file|ct_sql_server_2008_r2_express_with_management_tools_x64.exe|292481376|F29B0DEEC17348884C5DD5B6A4B18301|/