Location: > SQL Server 2012 > SQL Server 2012下载(服务器)

SQL Server 2012下载(服务器)

软件简介:
SQL Server 2012下载包含了SQL Server 2012 Enterprise Edition (32位和64位) - DVD (英文版)等英语,中文-简体多语言多系统版本的服务器的资源下载。最近更新日期是2017-07-26,SHA1码为07DBC8EAFE16DCC0BF8888F7C55105BC02CE0211。 语言版本:
英语,中文-简体
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
SQL Server 2012 Enterprise Edition (32位和64位) - DVD (英文版)
SQL Server 2012 Web Edition (32位和64位) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2012 Standard Edition (32位和64位) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2012 SqlLocalDB with Service Pack 1 (32位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 SqlLocalDB with Service Pack 1 (64位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 SQLLocalDB (32位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 SQLLocalDB (64位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Service Pack 3 (32位和64位) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2012 Express with Service Pack 1 (32位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express with Service Pack 1 (x86 and x64 WoW) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express with Service Pack 1 (64位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express Management Studio with Service Pack 1 (32位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express Management Studio with Service Pack 1 (64位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express Management Studio (32位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express Management Studio (64位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express Edition with Tools with Service Pack 1 (32位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express Edition with Tools with Service Pack 1 (64位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express Edition with Tools (32位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express Edition with Tools (64位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services with Service Pack 1 (32位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services with Service Pack 1 (64位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services (32位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services (64位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express (32位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express (x86 and x64 WoW) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Express (64位) - (简体中文版)
SQL Server 2012 Enterprise Edition with Service Pack 1 (32位) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2012 Enterprise Edition with Service Pack 1 (64位) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2012 Enterprise Edition (32位和64位) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2012 Enterprise Core Edition with Service Pack 1 (32位) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2012 Enterprise Core Edition with Service Pack 1 (64位) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2012 Enterprise Core Edition (32位和64位) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2012 Developer Edition with Service Pack 1 (32位) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2012 Developer Edition with Service Pack 1 (64位) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2012 Developer Edition (32位和64位) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2012 Business Intelligence (32位和64位) - DVD (简体中文版)
软件详细介绍

SQL Server 2012 Enterprise Edition (32位和64位) - DVD (英文版)

文件名
en_sql_server_2012_enterprise_edition_x86_x64_dvd_813294.iso
SHA1
07DBC8EAFE16DCC0BF8888F7C55105BC02CE0211
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|en_sql_server_2012_enterprise_edition_x86_x64_dvd_813294.iso|4509648896|C0C82DA49C0DF5AABD4109EEB1453937|/

SQL Server 2012 Web Edition (32位和64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_web_edition_x86_x64_dvd_813515.iso
SHA1
02D3B0BE205235599E47B1441985BACB1EBC0C5E
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_web_edition_x86_x64_dvd_813515.iso|5054384128|54CD216C2203F05D071AD57BCE425E11|/

SQL Server 2012 Standard Edition (32位和64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_standard_edition_x86_x64_dvd_813404.iso
SHA1
7D0A8228AA975075796C4528A55E3EBEE37D3782
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_standard_edition_x86_x64_dvd_813404.iso|5054384128|4BA89C95A1A99FE3B6D0D152947FFC7E|/

SQL Server 2012 SqlLocalDB with Service Pack 1 (32位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_sqllocaldb_with_sp1_x86.msi
SHA1
B4C27D60B16902C2EF9805C72959CB11FD2CB998
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_sqllocaldb_with_sp1_x86.msi|31113216|B8E2BC4F5A13F522E8541331B23D8C8A|/

SQL Server 2012 SqlLocalDB with Service Pack 1 (64位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_sqllocaldb_with_sp1_x64.msi
SHA1
3C8842EEFAAF1E117791EA88BB1C2922CC911741
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_sqllocaldb_with_sp1_x64.msi|36659200|5B8C5B29F41CAEC42D8C74A8F75F2581|/

SQL Server 2012 SQLLocalDB (32位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_sqllocaldb_x86.msi
SHA1
6D9A2763D9D78B2C3FBD013E6F9D67629D0C790A
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_sqllocaldb_x86.msi|29212672|974F66386F43CB707D3AE373BBB79598|/

SQL Server 2012 SQLLocalDB (64位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_sqllocaldb_x64.msi
SHA1
26C0BFF80527699591FAD86929390EAEE2F5623C
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_sqllocaldb_x64.msi|34721792|57EEF774AA9BD53BAADD04383651516C|/

SQL Server 2012 Service Pack 3 (32位和64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_service_pack_3_x86_x64_dvd_7298707.iso
SHA1
9BF9E6CF63D6E05319D03593472BC9E0ABE7651D
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_service_pack_3_x86_x64_dvd_7298707.iso|1841444864|0647ACE395CF4E3CCC7A51DCC34E2737|/

SQL Server 2012 Express with Service Pack 1 (32位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_sqlexpr32_with_sp1_x86.exe
SHA1
A21A42D18AC1C4D1B5D15A6A85654A1D20347F73
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_sqlexpr32_with_sp1_x86.exe|142617072|557CD9A03E9BD06E65B2CE46DD73D756|/

SQL Server 2012 Express with Service Pack 1 (x86 and x64 WoW) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_sqlexpr_with_sp1_x86_x64_wow.exe
SHA1
EBCE036CE37FBE7015FF88E88EFD12FDEA855F44
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_sqlexpr_with_sp1_x86_x64_wow.exe|142617088|731D87E76AC2ACE033EAD18B4E96F6C7|/

SQL Server 2012 Express with Service Pack 1 (64位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_sqlexpr_with_sp1_x64.exe
SHA1
CB14957DA64751F4B8409AB59A9C5C9D153789C1
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_sqlexpr_with_sp1_x64.exe|166769152|75687BB1A21A296F918F00FA88E27F2D|/

SQL Server 2012 Express Management Studio with Service Pack 1 (32位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_express_management_studio_with_sp1_x86.exe
SHA1
899266677A9F8BD66C580AA741938B7E7277C66F
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_express_management_studio_with_sp1_x86.exe|869799984|D6CC268E49D61AB072D4A105DFBD38E0|/

SQL Server 2012 Express Management Studio with Service Pack 1 (64位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_express_management_studio_with_sp1_x64.exe
SHA1
E8200AE0E0FB4AC5BDA9BD53A0B52FBBAA3894F7
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_express_management_studio_with_sp1_x64.exe|1029823216|6A456951234E0CF0466D765BC7F51A9C|/

SQL Server 2012 Express Management Studio (32位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_express_management_studio_x86.exe
SHA1
53D520D12F16BC983A98A18723EF2D61AA03C9CB
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_express_management_studio_x86.exe|692864088|CE224AAE8F80E5FD4DBF7D46F42D1726|/

SQL Server 2012 Express Management Studio (64位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_express_management_studio_x64.exe
SHA1
31166A13D87D8498AAA6020D2C89C06199808277
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_express_management_studio_x64.exe|676916824|6DB126B7DD6DA1A993C7A9E4F7ED91D1|/

SQL Server 2012 Express Edition with Tools with Service Pack 1 (32位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_express_edition_with_tools_with_sp1_x86.exe
SHA1
39A70A380C38DE1B24F52873FCCE241867365697
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_express_edition_with_tools_with_sp1_x86.exe|1007534016|649E3FB3B72A2C16C7478C545DB04321|/

SQL Server 2012 Express Edition with Tools with Service Pack 1 (64位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_express_edition_with_tools_with_sp1_x64.exe
SHA1
F9A28EC4FFA5D948C627AB8A274C88E0E60C6E56
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_express_edition_with_tools_with_sp1_x64.exe|1189895176|258782C1E88177233E3DCF6DB5ADD676|/

SQL Server 2012 Express Edition with Tools (32位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_express_edition_with_tools_x86.exe
SHA1
13492906711143B60CEC5B3004C2848D567AAB18
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_express_edition_with_tools_x86.exe|794750040|68FBB151065741848C6FA484AE196797|/

SQL Server 2012 Express Edition with Tools (64位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_express_edition_with_tools_x64.exe
SHA1
C63C62123FCF43E4C7FD4716083507D533F9F4ED
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_express_edition_with_tools_x64.exe|758903896|DDC54883E86D1347712FDA0FE671559C|/

SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services with Service Pack 1 (32位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_with_sp1_x86.exe
SHA1
D64AA83F7B0E73A1AAB70801867F5270FD1E1053
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_with_sp1_x86.exe|1805386424|202E307B986BF218BCF30356A52E5249|/

SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services with Service Pack 1 (64位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_with_sp1_x64.exe
SHA1
286C5F115A27E5F9704C1E84F78D6C2A2925487D
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_with_sp1_x64.exe|2125728976|D369C6995B075251CE8F3ECEFBAC3BE7|/

SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services (32位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_x86.exe
SHA1
0092322C435ADF5223A6AE3EE3E224C292CBF7A4
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_x86.exe|1464489560|456919897798FFB981497DA5A776C52C|/

SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services (64位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_x64.exe
SHA1
FC68323380343B4DEF92DE5F71799332857B5E0F
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_x64.exe|1488860248|4AF3ED6FA3C53A84571B04107B630F02|/

SQL Server 2012 Express (32位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_express_sqlexpr32_x86.exe
SHA1
EEB536AC6667B77F05EA9CC0B2C6C7772E1D839F
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_express_sqlexpr32_x86.exe|116859992|63432EA9AC2D25B2D37A74E37B462A0F|/

SQL Server 2012 Express (x86 and x64 WoW) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_express_sqlexpr_x86_x64_wow.exe
SHA1
73323BF8C208B0328B878097B246F4F3B9C6D460
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_express_sqlexpr_x86_x64_wow.exe|132680792|1FBC86837E6599A7C18BBA41F5B1CCA0|/

SQL Server 2012 Express (64位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_express_sqlexpr_x64.exe
SHA1
2F765483C256A3B8E9F32EA43C41CB34D3C67623
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_express_sqlexpr_x64.exe|152770136|8EDDA977D902509E95B65B5B70AAB892|/

SQL Server 2012 Enterprise Edition with Service Pack 1 (32位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_enterprise_edition_with_sp1_x86_dvd_1458050.iso
SHA1
37A45C4D14D13367921A05D07EE9A3F520AD5788
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_enterprise_edition_with_sp1_x86_dvd_1458050.iso|3672942592|96729E6BD45E6C8980990D1D1C47C1D8|/

SQL Server 2012 Enterprise Edition with Service Pack 1 (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_enterprise_edition_with_sp1_x64_dvd_1234495.iso
SHA1
AEB1D69E9AEC87AF74B1B7D89C80993102FD4679
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_enterprise_edition_with_sp1_x64_dvd_1234495.iso|4231520256|EB9F35CAC10578613A6E9D56090BAF06|/

SQL Server 2012 Enterprise Edition (32位和64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_enterprise_edition_x86_x64_dvd_813295.iso
SHA1
0293D0E10AAA2E67029980BD6F9B1CAE3F260E18
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_enterprise_edition_x86_x64_dvd_813295.iso|5054384128|BC78EFDC4005C44F80D88E54251D4025|/

SQL Server 2012 Enterprise Core Edition with Service Pack 1 (32位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_enterprise_core_edition_with_sp1_x86_dvd_1459043.iso
SHA1
885AF5E3BB40AD8B9F802846A94D6BE98BD80BE3
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_enterprise_core_edition_with_sp1_x86_dvd_1459043.iso|3672942592|3D18F5A1CB17C3F1C0BDF89DC389F2AD|/

SQL Server 2012 Enterprise Core Edition with Service Pack 1 (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_enterprise_core_edition_with_sp1_x64_dvd_1234496.iso
SHA1
FECA11A829F0316C73BF435E6D0DD46AC2364BE5
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_enterprise_core_edition_with_sp1_x64_dvd_1234496.iso|4231520256|0E92DF8E2CB5C84D7456438F73CD2D93|/

SQL Server 2012 Enterprise Core Edition (32位和64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_enterprise_core_edition_x86_x64_dvd_813246.iso
SHA1
EDF04E22CB0C7ABE856392C949DF8EC124752565
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_enterprise_core_edition_x86_x64_dvd_813246.iso|5054384128|B083221857294085F437113BEDDC6B2A|/

SQL Server 2012 Developer Edition with Service Pack 1 (32位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_developer_edition_with_sp1_x86_dvd_1457255.iso
SHA1
30876ED424200FD198E418CDD90B646AFDA80E85
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_developer_edition_with_sp1_x86_dvd_1457255.iso|3672942592|CCDF77E75E63387EA11E94E7118C34CD|/

SQL Server 2012 Developer Edition with Service Pack 1 (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_developer_edition_with_sp1_x64_dvd_1234492.iso
SHA1
262D1E2871C8E24D984D2F9D33F31BC75ED47D87
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_developer_edition_with_sp1_x64_dvd_1234492.iso|4231520256|C3653494E5E01CA5ADFAF910CBC32D75|/

SQL Server 2012 Developer Edition (32位和64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_developer_edition_x86_x64_dvd_813281.iso
SHA1
E543B78AFBE934DD81FE281C21123575B8771923
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_developer_edition_x86_x64_dvd_813281.iso|5054384128|AD91243654BB2FB7F74F26654134B91B|/

SQL Server 2012 Business Intelligence (32位和64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2012_business_intelligence_x86_x64_dvd_813384.iso
SHA1
45DC3180E193F156AD4B21ADF6D829851B8AE3BB
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_sql_server_2012_business_intelligence_x86_x64_dvd_813384.iso|5054384128|3A46060F56276DE947278265EE18F355|/