Location: > SQL Server 2000 > SQL Server 2000下载(服务器)

SQL Server 2000下载(服务器)

软件简介:
SQL Server 2000下载包含了SQL Server 2000 Developer Edition (简体中文版)等中文-简体多语言多系统版本的服务器的资源下载。最近更新日期是2003-04-21,SHA1码为2A2E57AA233024BEBCC9AD86D24F51D82AEF48FF。 语言版本:
中文-简体
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
SQL Server 2000 Developer Edition (简体中文版)
SQL Server 2000 Enterprise Edition (Simplified Chinese)
SQL Server 2000 Personal Edition (Simplified Chinese)
SQL Server 2000 Standard Edition (Simplified Chinese)
SQL Server 2000 Workgroup Edition (Simplified Chinese)
软件详细介绍

SQL Server 2000 Developer Edition (简体中文版)

文件名
sc_sql_2000a_dev.iso
SHA1
2A2E57AA233024BEBCC9AD86D24F51D82AEF48FF
发布时间
2003-04-21
ed2k://|file|sc_sql_2000a_dev.iso|476665856|FC321271C84BD389F862C0D580B4ECC7|/

SQL Server 2000 Enterprise Edition (Simplified Chinese)

文件名
sc_sql_2000a_ent.iso
SHA1
6C3412529872C39336B45340A33E3C154C7856B0
发布时间
2003-04-21
ed2k://|file|sc_sql_2000a_ent.iso|476887040|1F224F6D9C757492E2388A55504E5266|/

SQL Server 2000 Personal Edition (Simplified Chinese)

文件名
sc_sql_2000a_personal.iso
SHA1
8FA9A3C346B2C068407702BB1EC01A275D593B8F
发布时间
2003-04-21
ed2k://|file|sc_sql_2000a_personal.iso|475969536|86A373A87147015C9D5124122319E3EC|/

SQL Server 2000 Standard Edition (Simplified Chinese)

文件名
sc_sql_2000a_std.iso
SHA1
CCB47865F1C025BE8887E2B3376C620D1D5A93ED
发布时间
2003-04-21
ed2k://|file|sc_sql_2000a_std.iso|476000256|1AA9C959E683C01C5745EB6083F59768|/

SQL Server 2000 Workgroup Edition (Simplified Chinese)

文件名
sc_sql_2000_wrkgrp.iso
SHA1
625B8C6FCECF14E5F6A112D06523D25ED73FF79A
发布时间
2005-03-03
ed2k://|file|sc_sql_2000_wrkgrp.iso|262135808|28ABBDCFF941E4FFCAE0691B916D3DB5|/