Location: > SQL Server 2008 > SQL Server 2008下载(服务器)

SQL Server 2008下载(服务器)

软件简介:
SQL Server 2008下载包含了SQL Server 2008 Developer (x86, x64, ia64) - DVD (英文版)等英语,中文-简体多语言多系统版本的服务器的资源下载。最近更新日期是2008-08-05,SHA1码为E8071A413ADF966E0095FEA14DB5669344BCB7E4。 语言版本:
英语,中文-简体
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
SQL Server 2008 Developer (x86, x64, ia64) - DVD (英文版)
SQL Server 2008 Enterprise (x86, x64, ia64) - DVD (英文版)
SQL Server 2008 Developer (x86, x64, ia64) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2008 Enterprise (x86, x64, ia64) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2008 Express Edition Service Pack 1 (64位) - (Chinse-Simplified)
SQL Server 2008 Express Edition Service Pack 1 (32位) - (Chinse-Simplified)
SQL Server 2008 Service Pack 1 (ia64) - (简体中文版)
SQL Server 2008 Service Pack 1 (64位) - (简体中文版)
SQL Server 2008 Service Pack 1 (32位) - (简体中文版)
软件详细介绍

SQL Server 2008 Developer (x86, x64, ia64) - DVD (英文版)

文件名
en_sql_server_2008_developer_x86_x64_ia64_dvd_x14-88839.iso
SHA1
E8071A413ADF966E0095FEA14DB5669344BCB7E4
发布时间
2008-08-05
ed2k://|file|en_sql_server_2008_developer_x86_x64_ia64_dvd_x14-88839.iso|3256915968|C2707B90142A067BC0DB197B8E4914DF|/

SQL Server 2008 Enterprise (x86, x64, ia64) - DVD (英文版)

文件名
en_sql_server_2008_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_x14-89207.iso
SHA1
0865159D87C9D734E50B0299500F648F14A4A3DF
发布时间
2008-08-05
ed2k://|file|en_sql_server_2008_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_x14-89207.iso|3256915968|00E3C4025DB29C15E9B7FC9DC78EDB1A|/

SQL Server 2008 Developer (x86, x64, ia64) - DVD (简体中文版)

文件名
zh-hans_sql_server_2008_developer_x86_x64_ia64_dvd_x14-88831.iso
SHA1
842108B80EFDC970D57914338210102A47DCF46E
发布时间
2008-08-13
ed2k://|file|zh-hans_sql_server_2008_developer_x86_x64_ia64_dvd_x14-88831.iso|3517124608|56E3432E4D37FC6F13F2503DA7007CFC|/

SQL Server 2008 Enterprise (x86, x64, ia64) - DVD (简体中文版)

文件名
zh-hans_sql_server_2008_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_x14-89199.iso
SHA1
D23B103331AB0B3CCC82769B99CA1C2F16BEBBF4
发布时间
2008-08-13
ed2k://|file|zh-hans_sql_server_2008_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_x14-89199.iso|3517124608|60E7AA741E6F52146FB250DCA8B94C49|/

SQL Server 2008 Express Edition Service Pack 1 (64位) - (Chinse-Simplified)

文件名
cn_sql_server_2008_express_sp1_x64.exe
SHA1
E12E6F846207735A1633DA1E02CAEA2939C86C6D
发布时间
2009-04-12
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_express_sp1_x64.exe|118523232|6DE4E4ACC66A53C4C6022906EEC087DF|/

SQL Server 2008 Express Edition Service Pack 1 (32位) - (Chinse-Simplified)

文件名
cn_sql_server_2008_express_sp1_x86.exe
SHA1
DFC0BC9B44811BB97FB4974949C5E071F035E3C5
发布时间
2009-04-12
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_express_sp1_x86.exe|106520928|82998BE0A0ED257B2124C1C89FCBE833|/

SQL Server 2008 Service Pack 1 (ia64) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2008_sp1_ia64.exe
SHA1
3D8F288E4536F4CDB36C5A3CE2CC1B2F0BB80AB9
发布时间
2009-04-12
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_sp1_ia64.exe|333027680|B7991E5FA2B4CA3DCC3AA160405750A5|/

SQL Server 2008 Service Pack 1 (64位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2008_sp1_x64.exe
SHA1
E58CAA4B1DAEE0DDB3AA389CFA6A6D70AB499D61
发布时间
2009-04-12
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_sp1_x64.exe|345794384|175F15D8D177D5608699C0DD35994382|/

SQL Server 2008 Service Pack 1 (32位) - (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2008_sp1_x86.exe
SHA1
24F0BB0BC6710546F9BB23A8C43E1FB11DE8DE4B
发布时间
2009-04-12
ed2k://|file|cn_sql_server_2008_sp1_x86.exe|281546576|A8DDA768996EC0BA4B0DC598C32D5752|/