Location: > SQL Server 2016 > SQL Server 2016下载(服务器)

SQL Server 2016下载(服务器)

软件简介:
SQL Server 2016下载包含了SQL Server 2016 Enterprise (64位) - DVD (英文版)等英语,中文-简体多语言多系统版本的服务器的资源下载。最近更新日期是2016-06-01,SHA1码为2A0CA91876772274F3604F629785954C632EB76E。 语言版本:
英语,中文-简体
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
SQL Server 2016 Enterprise (64位) - DVD (英文版)
SQL Server 2016 Developer (64位) - DVD (简体中文版)
SQL Server 2016 Enterprise (64位) - DVD (简体中文版)
软件详细介绍

SQL Server 2016 Enterprise (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_sql_server_2016_enterprise_x64_dvd_8701793.iso
SHA1
2A0CA91876772274F3604F629785954C632EB76E
发布时间
2016-06-01
ed2k://|file|en_sql_server_2016_enterprise_x64_dvd_8701793.iso|2206040064|27794AA7BAE8C5F6436EC41CAE628F00|/

SQL Server 2016 Developer (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2016_developer_x64_dvd_8776722.iso
SHA1
6DF281E15CC18F2D0D257DC02884A12BEB8A92B9
发布时间
2016-06-01
ed2k://|file|cn_sql_server_2016_developer_x64_dvd_8776722.iso|2452795392|EF6BAADFBCC9C647180B0F93FD0186D0|/

SQL Server 2016 Enterprise (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2016_enterprise_x64_dvd_8699450.iso
SHA1
66A518194A021DE6A1AE2F73184B0AD4D83C64B4
发布时间
2016-06-01
ed2k://|file|cn_sql_server_2016_enterprise_x64_dvd_8699450.iso|2452795392|D8AFD8D6245F518F53F720C48E2819C0|/