Location: > Windows 8.1 > Windows 8.1下载(操作系统)

Windows 8.1下载(操作系统)

软件简介:
Windows 8.1下载包含了Windows 8.1 Language Pack (64位) - DVD (多国语言版) 等多国语言,英语,中文-简体,中文-香港,中文-台湾,日语,法语多语言多系统版本的操作系统的资源下载。最近更新日期是2017-08-06,SHA1码为4D567D72CBFF463F5C2C64B0B221E7A408240183。 语言版本:
多国语言,英语,中文-简体,中文-香港,中文-台湾,日语,法语
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
Windows 8.1 Language Pack (64位) - DVD (多国语言版)
Windows 8.1 Language Pack (32位) - DVD (多国语言版)
Windows 8.1 (multiple editions) (64位) - DVD (英文版)
Windows 8.1 (multiple editions) (32位) - DVD (英文版)
Windows 8.1 Enterprise (64位) - DVD (英文版)
Windows 8.1 Enterprise (32位) - DVD (英文版)
Windows 8.1 Pro VL (64位) - DVD (英文版)
Windows 8.1 Pro VL (32位) - DVD (英文版)
Windows 8.1 (multiple editions) (64位) - DVD (简体中文版)
Windows 8.1 (multiple editions) (32位) - DVD (简体中文版)
Windows 8.1 Enterprise (64位) - DVD (简体中文版)
Windows 8.1 Enterprise (32位) - DVD (简体中文版)
Windows 8.1 Pro VL (64位) - DVD (简体中文版)
Windows 8.1 Pro VL (32位) - DVD (简体中文版)
Windows 8.1 (multiple editions) (64位) - DVD (Chinese-Hong Kong SAR)
Windows 8.1 (multiple editions) (32位) - DVD (Chinese-Hong Kong SAR)
Windows 8.1 (multiple editions) (64位) - DVD (Chinese-Taiwan)
Windows 8.1 (multiple editions) (32位) - DVD (Chinese-Taiwan)
Windows 8.1 Enterprise (64位) - DVD (Chinese-Taiwan)
Windows 8.1 Enterprise (32位) - DVD (Chinese-Taiwan)
Windows 8.1 Language Pack (64位) - DVD (Chinese-Taiwan)
Windows 8.1 Language Pack (32位) - DVD (Chinese-Taiwan)
Windows 8.1 Pro VL (64位) - DVD (Chinese-Taiwan)
Windows 8.1 Pro VL (32位) - DVD (Chinese-Taiwan)
Windows 8.1 Enterprise (64位) - DVD (日语版)
Windows 8.1 Enterprise (32位) - DVD (日语版)
Windows 8.1 (multiple editions) (64位) - DVD (法语版)
软件详细介绍

Windows 8.1 Language Pack (64位) - DVD (多国语言版)

文件名
mu_windows_8_1_language_pack_x64_dvd_2706084.iso
SHA1
4D567D72CBFF463F5C2C64B0B221E7A408240183
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|mu_windows_8_1_language_pack_x64_dvd_2706084.iso|1963837440|9674DB2E8AA613C0E3D81A5522C2E348|/

Windows 8.1 Language Pack (32位) - DVD (多国语言版)

文件名
mu_windows_8_1_language_pack_x86_dvd_2706085.iso
SHA1
3B62F16F50F3F80A58BE29B4B3A99885BD8F1AD4
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|mu_windows_8_1_language_pack_x86_dvd_2706085.iso|1483513856|5E3991A094BBC449F343F41B090F419E|/

Windows 8.1 (multiple editions) (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_8_1_x64_dvd_2707217.iso
SHA1
BC2F7FF5C91C9F0F8676E39E703085C65072139B
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|en_windows_8_1_x64_dvd_2707217.iso|3899295744|8E604054013D21209B851E41DC19F6F5|/

Windows 8.1 (multiple editions) (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_8_1_x86_dvd_2707392.iso
SHA1
802CFCD3A411D99C097EA7E747F0B6697F9BDAC4
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|en_windows_8_1_x86_dvd_2707392.iso|2915131392|CC72E0D238F94071A5104EAF8F0CEEC3|/

Windows 8.1 Enterprise (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_8_1_enterprise_x64_dvd_2971902.iso
SHA1
AE792B2EF982DAC7391224B624EAB8D6340D78AB
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|en_windows_8_1_enterprise_x64_dvd_2971902.iso|3853993984|D98D0FC118C2A4471850970A779B4212|/

Windows 8.1 Enterprise (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_8_1_enterprise_x86_dvd_2972289.iso
SHA1
5EFB981C94E1223C85F3BB504D04E0642A85C1D4
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|en_windows_8_1_enterprise_x86_dvd_2972289.iso|2902501376|51E0CD538DA0BB383A761888FDFE22FE|/

Windows 8.1 Pro VL (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_8_1_pro_vl_x64_dvd_2971948.iso
SHA1
CFCDF895679A5116F7F1C6406C20F99A1F850E49
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|en_windows_8_1_pro_vl_x64_dvd_2971948.iso|3852142592|B64FF7902BA65E5DE803286FE5000EFE|/

Windows 8.1 Pro VL (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_8_1_pro_vl_x86_dvd_2972633.iso
SHA1
9F1FCEC3B267EDB6F3BD02566BC889BB4A372BFD
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|en_windows_8_1_pro_vl_x86_dvd_2972633.iso|2900871168|3DC72F9673EAFA40AD9C62A5F96EE8CC|/

Windows 8.1 (multiple editions) (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_8_1_x64_dvd_2707237.iso
SHA1
F79E0093DDEDD488F40D4AE6B6F0FA3C529051E1
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|cn_windows_8_1_x64_dvd_2707237.iso|4076017664|839CBE17F3CE8411E8206B92658A91FA|/

Windows 8.1 (multiple editions) (32位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_8_1_x86_dvd_2707405.iso
SHA1
D07E7CA99B455FFC0B58BE96333D1F554FE83D8A
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|cn_windows_8_1_x86_dvd_2707405.iso|3055904768|B296A943F16FADFC5FFA2F1D583DCC49|/

Windows 8.1 Enterprise (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_8_1_enterprise_x64_dvd_2971863.iso
SHA1
FBC9DF261E6DBF3E0027A835C7A593D8B524BB73
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|cn_windows_8_1_enterprise_x64_dvd_2971863.iso|4039327744|08BAF18320B8FFC58D4C35BCC7A32012|/

Windows 8.1 Enterprise (32位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_8_1_enterprise_x86_dvd_2972257.iso
SHA1
CA89F9E297BF7E10D714E6316EAC85BED485D071
发布时间
2013-10-17
ed2k://|file|cn_windows_8_1_enterprise_x86_dvd_2972257.iso|3050842112|6B60ABF8282F943FE92327463920FB67|/

Windows 8.1 Pro VL (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_8_1_pro_vl_x64_dvd_2971907.iso
SHA1
62711AD210B7872A30C1CE188A60724CEB4D606B
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|cn_windows_8_1_pro_vl_x64_dvd_2971907.iso|4032598016|1FDA520B3E8880E2FB00B20439E0826E|/

Windows 8.1 Pro VL (32位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_8_1_pro_vl_x86_dvd_2972620.iso
SHA1
6AC5615556753D3EC163651645C69B169C802DBC
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|cn_windows_8_1_pro_vl_x86_dvd_2972620.iso|3049981952|5B396C3A0BA99617647D9AFE8403AFA5|/

Windows 8.1 (multiple editions) (64位) - DVD (Chinese-Hong Kong SAR)

文件名
hk_windows_8_1_x64_dvd_2707280.iso
SHA1
9E9893FB5ABB227910F67690BB7162AE0C668779
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|hk_windows_8_1_x64_dvd_2707280.iso|4065478656|C1F7773E03D55EB92F87361909FEFA6B|/

Windows 8.1 (multiple editions) (32位) - DVD (Chinese-Hong Kong SAR)

文件名
hk_windows_8_1_x86_dvd_2707435.iso
SHA1
551C1966CCDB04D864E40CB9390AEABBAFAA7310
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|hk_windows_8_1_x86_dvd_2707435.iso|3059003392|F6253A0E165BA72B03EE93AF4D2DE931|/

Windows 8.1 (multiple editions) (64位) - DVD (Chinese-Taiwan)

文件名
tw_windows_8_1_x64_dvd_2707244.iso
SHA1
8F82D81DFEB4203E547796DF3401543AED7B6EE9
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|tw_windows_8_1_x64_dvd_2707244.iso|4053692416|C29D6398706C59F5BCF732BCFAC054AC|/

Windows 8.1 (multiple editions) (32位) - DVD (Chinese-Taiwan)

文件名
tw_windows_8_1_x86_dvd_2707414.iso
SHA1
160DFF17CE1B2A535692E49CFC17DC2EDFB48E2E
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|tw_windows_8_1_x86_dvd_2707414.iso|3046406144|839D65A41ADD7DCA2CEAC72542185BA6|/

Windows 8.1 Enterprise (64位) - DVD (Chinese-Taiwan)

文件名
tw_windows_8_1_enterprise_x64_dvd_2791029.iso
SHA1
5F47A23D4B34D4E127B837545A36BF9FE9B66A9D
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|tw_windows_8_1_enterprise_x64_dvd_2791029.iso|3951333376|17F04B4B47D3D896E5B3EA37C588303D|/

Windows 8.1 Enterprise (32位) - DVD (Chinese-Taiwan)

文件名
tw_windows_8_1_enterprise_x86_dvd_2791428.iso
SHA1
3D5DE56F18E7C4037BED5A2BA8AB922163B71080
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|tw_windows_8_1_enterprise_x86_dvd_2791428.iso|2958579712|1EF325BE9A0449392FE5B58297494711|/

Windows 8.1 Language Pack (64位) - DVD (Chinese-Taiwan)

文件名
tw_windows_8_1_language_pack_x64_dvd_2706086.iso
SHA1
21F44710934A939FE584EFB4E41C8A343DD9F352
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|tw_windows_8_1_language_pack_x64_dvd_2706086.iso|127492096|E4481E6F63D2CEF90EC59A5F17DF6CFD|/

Windows 8.1 Language Pack (32位) - DVD (Chinese-Taiwan)

文件名
tw_windows_8_1_language_pack_x86_dvd_2706087.iso
SHA1
4BED57416F2E0F18B8673A72E8D32D2E399DC89F
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|tw_windows_8_1_language_pack_x86_dvd_2706087.iso|102068224|62C5E77661C74E95495889FD83A34DFF|/

Windows 8.1 Pro VL (64位) - DVD (Chinese-Taiwan)

文件名
tw_windows_8_1_pro_vl_x64_dvd_2971919.iso
SHA1
1F9A072A4FB677E787326E94F94B097CC5280293
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|tw_windows_8_1_pro_vl_x64_dvd_2971919.iso|4016494592|B523E816256DE501732E7E15A8E64195|/

Windows 8.1 Pro VL (32位) - DVD (Chinese-Taiwan)

文件名
tw_windows_8_1_pro_vl_x86_dvd_2972625.iso
SHA1
88D0B37EADAB266285FB895E7B123453D11D2647
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|tw_windows_8_1_pro_vl_x86_dvd_2972625.iso|3038695424|7DE25C0D24730AFCE31D10168521D897|/

Windows 8.1 Enterprise (64位) - DVD (日语版)

文件名
ja_windows_8_1_enterprise_x64_dvd_2791178.iso
SHA1
5DEC01C8DDF7CA722C7AF8AB36A1E7DCF1E74CBF
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|ja_windows_8_1_enterprise_x64_dvd_2791178.iso|3872561152|9A0263E0406E5065298DE0844AE1962F|/

Windows 8.1 Enterprise (32位) - DVD (日语版)

文件名
ja_windows_8_1_enterprise_x86_dvd_2791652.iso
SHA1
A8A0199EFB1B16DEBF740DC9651299915E56BA2E
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|ja_windows_8_1_enterprise_x86_dvd_2791652.iso|2881687552|03FAB96897574FF58B8468EB3A0EEC76|/

Windows 8.1 (multiple editions) (64位) - DVD (法语版)

文件名
fr_windows_8_1_x64_dvd_2707314.iso
SHA1
41ECC450BED43F36BF76B4C57F6784729944FA9B
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|fr_windows_8_1_x64_dvd_2707314.iso|3932731392|F0D718CCD2797C568977EB7ED9068D13|/