Location: > Windows 8 > Windows 8下载(操作系统)

Windows 8下载(操作系统)

软件简介:
Windows 8下载包含了Windows 8 Language Pack (64位) - DVD (多国语言版)等多国语言,英语,中文-简体,中文-香港,中文-台湾,日语,韩语多语言多系统版本的操作系统的资源下载。最近更新日期是2017-08-06,SHA1码为5A79DC188F8368D8A285D75075E194D15B126929。 语言版本:
多国语言,英语,中文-简体,中文-香港,中文-台湾,日语,韩语
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
Windows 8 Language Pack (64位) - DVD (多国语言版)
Windows 8 Language Pack (32位) - DVD (多国语言版)
Windows 8 (64位) - DVD (英文版)
Windows 8 (32位) - DVD (英文版)
Windows 8 Enterprise (64位) - DVD (英文版)
Windows 8 Enterprise (32位) - DVD (英文版)
Windows 8 Pro VL (64位) - DVD (英文版)
Windows 8 Pro VL (32位) - DVD (英文版)
Windows 8 Pro VL (32位) - DVD (简体中文版) 32位VL专业版
Windows 8 Pro VL (64位) - DVD (简体中文版) 64位VL专业版
Windows 8 Enterprise (32位) - DVD (简体中文版) 32位企业版
Windows 8 Enterprise (64位) - DVD (简体中文版) 64位企业版
Windows 8 (32位) - DVD (简体中文版) 32位标准版
Windows 8 (64位) - DVD (简体中文版) 64位标准版
Windows 8 (64位) - DVD (Chinese-Hong Kong SAR)
Windows 8 (32位) - DVD (Chinese-Hong Kong SAR)
Windows 8 Enterprise (64位) - DVD (Chinese-Hong Kong SAR)
Windows 8 Enterprise (32位) - DVD (Chinese-Hong Kong SAR)
Windows 8 Pro VL (64位) - DVD (Chinese-Hong Kong SAR)
Windows 8 Pro VL (32位) - DVD (Chinese-Hong Kong SAR)
Windows 8 (64位) - DVD (Chinese-Taiwan)
Windows 8 (32位) - DVD (Chinese-Taiwan)
Windows 8 Enterprise (64位) - DVD (Chinese-Taiwan)
Windows 8 Enterprise (32位) - DVD (Chinese-Taiwan)
Windows 8 Language Pack (64位) - DVD (Chinese-Taiwan)
Windows 8 Language Pack (32位) - DVD (Chinese-Taiwan)
Windows 8 Pro VL (64位) - DVD (Chinese-Taiwan)
Windows 8 Pro VL (32位) - DVD (Chinese-Taiwan)
Windows 8 (64位) - DVD (日语版)
Windows 8 (32位) - DVD (日语版)
Windows 8 (64位) - DVD (韩语版)
Windows 8 (32位) - DVD (韩语版)
软件详细介绍

Windows 8 Language Pack (64位) - DVD (多国语言版)

文件名
mu_windows_8_language_pack_x64_dvd_917544.iso
SHA1
5A79DC188F8368D8A285D75075E194D15B126929
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|mu_windows_8_language_pack_x64_dvd_917544.iso|2191032320|5496E48D0C275CE775853BB50320DE87|/

Windows 8 Language Pack (32位) - DVD (多国语言版)

文件名
mu_windows_8_language_pack_x86_dvd_917546.iso
SHA1
F8734AF3D58AC80F8455857F65108F3F585F18AE
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|mu_windows_8_language_pack_x86_dvd_917546.iso|1569259520|AFA8E5FA843BCF7628CDC9E7798EF544|/

Windows 8 (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_8_x64_dvd_915440.iso
SHA1
1CE53AD5F60419CF04A715CF3233F247E48BEEC4
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|en_windows_8_x64_dvd_915440.iso|3581853696|40FD000F50E34307A9C684C5F6BF29A6|/

Windows 8 (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_8_x86_dvd_915417.iso
SHA1
22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|en_windows_8_x86_dvd_915417.iso|2632460288|C357F5451EB803897CAA93437E0A7535|/

Windows 8 Enterprise (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso
SHA1
4EADFE83E736621234C63E8465986F0AF6AA3C82
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso|3490912256|D20A1F1E7B11B16FA1D56502EDF81962|/

Windows 8 Enterprise (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso
SHA1
FEFCE3E64FB9EC1CC7977165328890CCC9A10656
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso|2551154688|3E6349B65AF73C12C73A08B9BB9AA0F3|/

Windows 8 Pro VL (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
SHA1
6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso|3488145408|9318D485E9F565BE55B9218BB02A8A07|/

Windows 8 Pro VL (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso
SHA1
548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso|2548852736|DB8CFB524B1A8FB2FD2676A8159D61B4|/

Windows 8 Pro VL (32位) - DVD (简体中文版) 32位VL专业版

文件名
cn_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917720.iso
SHA1
EEEF3C3F6F05115C7F7C9C1D19D6A6A6418B5059
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|cn_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917720.iso|2595137536|E87CEF7B8B4EFB12B0A7397795209301|/

Windows 8 Pro VL (64位) - DVD (简体中文版) 64位VL专业版

文件名
cn_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917773.iso
SHA1
9C4EC9FC4FB561F841E22256BC9DEA6D9D6611FF
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|cn_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917773.iso|3558014976|7956620A80428F37D4F2989CB5CF3B5A|/

Windows 8 Enterprise (32位) - DVD (简体中文版) 32位企业版

文件名
cn_windows_8_enterprise_x86_dvd_917682.iso
SHA1
951565D8579C5912FB4A407B3B9F715FBDB77EFE
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|cn_windows_8_enterprise_x86_dvd_917682.iso|2597502976|7B6541942A16EB54BC81E84558DF09DF|/

Windows 8 Enterprise (64位) - DVD (简体中文版) 64位企业版

文件名
cn_windows_8_enterprise_x64_dvd_917570.iso
SHA1
1280BC3A38A7001FDE981FA2E465DEB341478667
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|cn_windows_8_enterprise_x64_dvd_917570.iso|3560837120|8CAE8064C4B8F9CD84941B4FF4A34722|/

Windows 8 (32位) - DVD (简体中文版) 32位标准版

文件名
cn_windows_8_x86_dvd_915414.iso
SHA1
0C4A168E37E38EFB59E8844353B2535017CBC587
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|cn_windows_8_x86_dvd_915414.iso|2679801856|9AF10141BFD61BC66D9D6459758D7749|/

Windows 8 (64位) - DVD (简体中文版) 64位标准版

文件名
cn_windows_8_x64_dvd_915407.iso
SHA1
A87C4AA85D55CD83BAE9160560D1CB3319DD675C
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|cn_windows_8_x64_dvd_915407.iso|3652950016|5C7F8C212BD3A1827866563773A431C2|/

Windows 8 (64位) - DVD (Chinese-Hong Kong SAR)

文件名
hk_windows_8_x64_dvd_915430.iso
SHA1
68BC197744030ACF65629E90B20B06EFAE2B3565
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|hk_windows_8_x64_dvd_915430.iso|3662821376|B65BC9A4FAD0659DD1154ACD350A3B45|/

Windows 8 (32位) - DVD (Chinese-Hong Kong SAR)

文件名
hk_windows_8_x86_dvd_915528.iso
SHA1
38985D3BC8762616078FCCFDBDC9EC4D3E8450CC
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|hk_windows_8_x86_dvd_915528.iso|2686932992|E8ABA21DB3E9281B2FC0D832636FF674|/

Windows 8 Enterprise (64位) - DVD (Chinese-Hong Kong SAR)

文件名
hk_windows_8_enterprise_x64_dvd_917571.iso
SHA1
A1FBBF40471251EF5E0AFE299B74ED239CE143E2
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|hk_windows_8_enterprise_x64_dvd_917571.iso|3570765824|FA30920637AC13B7F77D513D1A87D059|/

Windows 8 Enterprise (32位) - DVD (Chinese-Hong Kong SAR)

文件名
hk_windows_8_enterprise_x86_dvd_917684.iso
SHA1
9F7A04F0B62CBED2803CE1023B0EAD85E6A93248
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|hk_windows_8_enterprise_x86_dvd_917684.iso|2604664832|0660D486B7A0B4D28C2D5433BCCA12CB|/

Windows 8 Pro VL (64位) - DVD (Chinese-Hong Kong SAR)

文件名
hk_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917781.iso
SHA1
BE5FDDEDD9C94F529C16331EAA4BAA9AC4D42C09
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|hk_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917781.iso|3567896576|46CCF2FF3216CECD8A028ECEB9971B15|/

Windows 8 Pro VL (32位) - DVD (Chinese-Hong Kong SAR)

文件名
hk_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917722.iso
SHA1
4270EE939B8F295EB546AED031405D906D6EB3CD
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|hk_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917722.iso|2602309632|B05A4C7D10ACB1ED7C87AB09155C75BB|/

Windows 8 (64位) - DVD (Chinese-Taiwan)

文件名
tw_windows_8_x64_dvd_915413.iso
SHA1
1270002EBECCB0CDCA2434571A132E17D1989657
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|tw_windows_8_x64_dvd_915413.iso|3662966784|BC317066398A5D9FCB3F838A6ABD542A|/

Windows 8 (32位) - DVD (Chinese-Taiwan)

文件名
tw_windows_8_x86_dvd_915507.iso
SHA1
9C042EBB5910A926132E1EC49C8C6D66DE182949
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|tw_windows_8_x86_dvd_915507.iso|2686955520|AED308F1982A33F0A0299AEDE00CAB6C|/

Windows 8 Enterprise (64位) - DVD (Chinese-Taiwan)

文件名
tw_windows_8_enterprise_x64_dvd_917573.iso
SHA1
39DC232208FFE61FF5CBE9BBC2C28768325D4D30
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|tw_windows_8_enterprise_x64_dvd_917573.iso|3570882560|12462CAFC9C644449D70EA2FFDF1A762|/

Windows 8 Enterprise (32位) - DVD (Chinese-Taiwan)

文件名
tw_windows_8_enterprise_x86_dvd_917686.iso
SHA1
C21C510190B82131E526F5EAA5220E28DD4AD46F
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|tw_windows_8_enterprise_x86_dvd_917686.iso|2604693504|932241486FCED3C442C4B152645DEEB3|/

Windows 8 Language Pack (64位) - DVD (Chinese-Taiwan)

文件名
tw_windows_8_language_pack_x64_dvd_917548.iso
SHA1
6C1B34BA691FB901D3C0AA6F4959D584F2298277
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|tw_windows_8_language_pack_x64_dvd_917548.iso|144607232|06E48BD4CE354EE7474BE4525974654C|/

Windows 8 Language Pack (32位) - DVD (Chinese-Taiwan)

文件名
tw_windows_8_language_pack_x86_dvd_917550.iso
SHA1
024F8F1912171A957BAF23D828319E2674BD2DF7
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|tw_windows_8_language_pack_x86_dvd_917550.iso|109105152|02603ECE3764C2F6A64F7DB174A2ED18|/

Windows 8 Pro VL (64位) - DVD (Chinese-Taiwan)

文件名
tw_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917788.iso
SHA1
24EA6DCBFE1A1355F40493D36B5CABF6198531D7
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|tw_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917788.iso|3567998976|E09461105D094C628EF2E4215FA2455D|/

Windows 8 Pro VL (32位) - DVD (Chinese-Taiwan)

文件名
tw_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917724.iso
SHA1
169876FE4C5B8F9C7A4DA30C8AB75EE35417D406
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|tw_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917724.iso|2602319872|0DE6BF3599F894E1E9613D891440C791|/

Windows 8 (64位) - DVD (日语版)

文件名
ja_windows_8_x64_dvd_915411.iso
SHA1
E8260751B66008C94D3ABD48557BBEC8338A8693
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|ja_windows_8_x64_dvd_915411.iso|3590193152|F95D554DC8CEA3453259A0AE07D9817D|/

Windows 8 (32位) - DVD (日语版)

文件名
ja_windows_8_x86_dvd_915426.iso
SHA1
5A0F5CF0354C1C390B2B21BB5E0E11EA681987C1
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|ja_windows_8_x86_dvd_915426.iso|2615216128|8F9EFAB4B7256CA1D7B12A8B04C9BCC5|/

Windows 8 (64位) - DVD (韩语版)

文件名
名 ko_windows_8_x64_dvd_915402.iso
SHA1
0DE0762DC92F878FFE1D41B5CA7E7735E1C71C64
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|ko_windows_8_x64_dvd_915402.iso|3540670464|A7C1B599CE794A187B67E997D8CDCF34|/

Windows 8 (32位) - DVD (韩语版)

文件名
ko_windows_8_x86_dvd_915465.iso
SHA1
07FA2ECB4347A3801FA19D155FA7085996E1DCF7
发布时间
2017-08-06
ed2k://|file|ko_windows_8_x86_dvd_915465.iso|2565791744|9F53C01B21EA823AB257798927916E8E|/