Location: > Version 1703 (Updated July 2017) > Windows 10, Version 1703 (Updated July 2017)下载(操作系统)

Windows 10, Version 1703 (Updated July 2017)下载(操作系统)

软件简介:
Windows 10, Version 1703 (Updated July 2017)下载包含了Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated July 2017) (64位) - DVD (英文版)等英语,中文-简体多语言多系统版本的操作系统的资源下载。最近更新日期是2017-08-08,SHA1码为1486EC12B04D7B44BB6CB7D1D2AE52A94C891A10。 语言版本:
英语,中文-简体
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated July 2017) (64位) - DVD (英文版)
Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated July 2017) (32位) - DVD (英文版)
Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (64位) - DVD (英文版)
Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (32位) - DVD (英文版)
Windows 10 S, Version 1703 (Updated July 2017) (64位) - DVD (英文版)
Windows 10 S, Version 1703 (Updated July 2017) (32位) - DVD (英文版)
Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated July 2017) (64位) - DVD (简体中文版)
Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated July 2017) (32位) - DVD (简体中文版)
Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (64位) - DVD (简体中文版)
Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (32位) - DVD (简体中文版)
软件详细介绍

Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated July 2017) (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925340.iso
SHA1
1486EC12B04D7B44BB6CB7D1D2AE52A94C891A10
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925340.iso|5506344960|42868374776644D69C572514DB8116DD|/

Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated July 2017) (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x86_dvd_10925404.iso
SHA1
C705FAE388AED17303698DD684BE1E94C9F714BF
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x86_dvd_10925404.iso|4107454464|0F74E3840F84A0C0D01AED9F901C0A23|/

Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925376.iso
SHA1
7AAEDB84A02A0CE8CF57A762C15A140C8B295DB1
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925376.iso|4794277888|C66909F9185A783AD6E856CB1BC5771B|/

Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_july_2017_x86_dvd_10926938.iso
SHA1
44F9C4AEBDAE9DAF36F3C317DD7C3A6EC2736179
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_july_2017_x86_dvd_10926938.iso|3554670592|16F61813A754FD011BBA2AE4CD3F4771|/

Windows 10 S, Version 1703 (Updated July 2017) (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_s_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10928916.iso
SHA1
BBEE654D384AE14BA2B64F149E25DFAEF7D5754B
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_windows_10_s_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10928916.iso|4799027200|A953CDE943DF709E8CCA148DA0CCCA79|/

Windows 10 S, Version 1703 (Updated July 2017) (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_s_version_1703_updated_july_2017_x86_dvd_10929774.iso
SHA1
6F7184DF5CE261D62BB15D6C0B02A330C0B652BC
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_windows_10_s_version_1703_updated_july_2017_x86_dvd_10929774.iso|3559026688|2B6EDB50B14F3E26F6E4C2140AB3C656|/

Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated July 2017) (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925382.iso
SHA1
77051E8DEF254447BF91003E581317382D979B7B
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|cn_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925382.iso|5849513984|D4A186940512939EAF72EF91FE74C0F8|/

Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated July 2017) (32位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x86_dvd_10925372.iso
SHA1
CB9D41095FFAA29D39928085396632F43F60D4CA
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|cn_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x86_dvd_10925372.iso|4414928896|3454A17F236E56401A0B9BB62CE49760|/

Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_10_enterprise_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925390.iso
SHA1
D1B4BA887936EAEC41D7A4F1ECD836FBA8DD0BF9
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|cn_windows_10_enterprise_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925390.iso|5057685504|C57CF8BE5700DE2ACB7DCF229632120B|/

Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (32位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_10_enterprise_version_1703_updated_july_2017_x86_dvd_10925421.iso
SHA1
F715426F60226AC70417875FE4DFA3766D0C1E59
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|cn_windows_10_enterprise_version_1703_updated_july_2017_x86_dvd_10925421.iso|3790645248|2609A56EB3C599A2715D815DB02D9CBA|/