Location: > Version 1703(Updated march 2017) > Windows 10,Version 1703(Updated march 2017)下载(操作系统)

Windows 10,Version 1703(Updated march 2017)下载(操作系统)

软件简介:
Windows 10,Version 1703(Updated march 2017)下载包含了Windows 10 Language Pack, Version 1703 (Update March 2017) (x86, x64) - DVD (多国语言版)等多国语言,中文-简体,英语多语言多系统版本的操作系统的资源下载。最近更新日期是2017-08-08,SHA1码为38D6C794CCCA5AF1D88B18F66EAEC22AF5211101。 语言版本:
多国语言,中文-简体,英语
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
Windows 10 Language Pack, Version 1703 (Update March 2017) (x86, x64) - DVD (多国语言版)
Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated March 2017) (64位) - DVD (简体中文版)
Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated March 2017) (32位) - DVD (简体中文版)
Windows 10 Education, Version 1703 (Updated March 2017) (64位) - DVD (简体中文版)
Windows 10 Education, Version 1703 (Updated March 2017) (32位) - DVD (简体中文版)
Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated March 2017) (64位) - DVD (简体中文版)
Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated March 2017) (32位) - DVD (简体中文版)
Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated March 2017) (64位) - DVD (英文版)
Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated March 2017) (32位) - DVD (英文版)
Windows 10 Education, Version 1703 (Updated March 2017) (64位) - DVD (英文版)
Windows 10 Education, Version 1703 (Updated March 2017) (32位) - DVD (英文版)
Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated March 2017) (64位) - DVD (英文版)
Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated March 2017) (32位) - DVD (英文版)
Windows 10 IoT Core, Version 1703 (Update March 2017) (ARM, x86, x64) - DVD (英文版)
软件详细介绍

Windows 10 Language Pack, Version 1703 (Update March 2017) (x86, x64) - DVD (多国语言版)

文件名
mu_windows_10_language_pack_version_1703_update_march_2017_x86_x64_dvd_10204769.iso
SHA1
38D6C794CCCA5AF1D88B18F66EAEC22AF5211101
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|mu_windows_10_language_pack_version_1703_update_march_2017_x86_x64_dvd_10204769.iso|4557178880|457A0C689AF6E96D95F45FF939461CA4|/

Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated March 2017) (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10194190.iso
SHA1
054C741DED8989F4D0D419946EB37182F20E4482
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|cn_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10194190.iso|4587292672|373B263D307F6AA2486A74E557DD22C9|/

Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated March 2017) (32位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10189569.iso
SHA1
08D8F230E516523AD80B9A8F69ADEA6F77F2836A
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|cn_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10189569.iso|3456649216|945C69ABEE0EFE9B07CF5B4C6E141262|/

Windows 10 Education, Version 1703 (Updated March 2017) (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_10_education_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10194187.iso
SHA1
C7B477E404C714854734312A210F764DCF08C56A
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|cn_windows_10_education_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10194187.iso|4470315008|BA9D2AB8865B80C2227E6E08BB2DD2AE|/

Windows 10 Education, Version 1703 (Updated March 2017) (32位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_10_education_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10189568.iso
SHA1
57759D60ED27D2DF459571A5592F5B703F74F80E
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|cn_windows_10_education_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10189568.iso|3401973760|5DD08371AF9B6E953F879E574D593607|/

Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated March 2017) (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_10_enterprise_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10194191.iso
SHA1
F3ACA74FA2177C06EFF3C1F8FEB1B4F26BEA880B
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|cn_windows_10_enterprise_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10194191.iso|4498978816|98F0EAD4122B9B9D72FD08D22657AB45|/

Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated March 2017) (32位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_10_enterprise_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10189572.iso
SHA1
14CC045F0C885CBED0AE0B9EA4B8C6F2FF7DD854
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|cn_windows_10_enterprise_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10189572.iso|3394940928|2E72355CDA5373B9F778D36CF03B86FD|/

Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated March 2017) (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189288.iso
SHA1
CE8005A659E8DF7FE9B080352CB1C313C3E9ADCE
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189288.iso|4334315520|2F851DF742749C9AE7325C373A3C499A|/

Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated March 2017) (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188977.iso
SHA1
1AF7B5B5914B718C3F2F6E58907F51C36F8A03C1
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188977.iso|3232196608|D4BC276AC913D425987E70EAF907F38C|/

Windows 10 Education, Version 1703 (Updated March 2017) (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_education_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189297.iso
SHA1
FDC69E1C3E588A8B96FA9AAD8F82458522E59365
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_windows_10_education_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189297.iso|4219451392|C5390648C8BF955D356D27B39C7FD077|/

Windows 10 Education, Version 1703 (Updated March 2017) (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_education_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188968.iso
SHA1
0DEC4D66434C7A2BC7BC7DFAEB3E8000FA8AE334
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_windows_10_education_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188968.iso|3169644544|4D186B51B6B26AF48C9792F5C10703B8|/

Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated March 2017) (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189290.iso
SHA1
77D5E7C91B5DBBEE410FB6C57CB944238BF7176A
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189290.iso|4247986176|714DF42A6E4AC160C4B9077F859DCB3F|/

Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated March 2017) (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188981.iso
SHA1
DE7F15A1DE19BD9507B5B5693E3F56D10F662864
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188981.iso|3171424256|282A6826054D89A9146A284EE4D274D6|/

Windows 10 IoT Core, Version 1703 (Update March 2017) (ARM, x86, x64) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_iot_core_version_1703_update_march_2017_arm_x86_x64_dvd_10216670.iso
SHA1
95923D4C9BCA230864C9A1A4D712B7A6995DE382
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_windows_10_iot_core_version_1703_update_march_2017_arm_x86_x64_dvd_10216670.iso|3316246528|743A20855A2F57A623C3AAB88569346E|/