Location: > Version 1709(Updated Sept 2017) > Windows 10,Version 1709(Updated Sept 2017)下载(操作系统)

Windows 10,Version 1709(Updated Sept 2017)下载(操作系统)

软件简介:
Windows 10,Version 1709(Updated Sept 2017)下载包含了Windows 10 (multi-edition) VL, Version 1709 (Updated Sept 2017) (64位) - DVD (英文版)等英语,中文-简体多语言多系统版本的操作系统的资源下载。最近更新日期是2017-10-18,SHA1码为1BBF886697A485C18D70AD294A09C08CB3C064AC。 语言版本:
英语,中文-简体
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
Windows 10 (multi-edition) VL, Version 1709 (Updated Sept 2017) (64位) - DVD (英文版)
Windows 10 (multi-edition) VL, Version 1709 (Updated Sept 2017) (32位) - DVD (英文版)
Windows 10 (multi-edition), Version 1709 (Updated Sept 2017) (64位) - DVD (英文版)
Windows 10 (multi-edition), Version 1709 (Updated Sept 2017) (32位) - DVD (英文版)
Windows 10 (multi-edition) VL, Version 1709 (Updated Sept 2017) (64位) - DVD (Chinese-Simplified1)
Windows 10 (multi-edition) VL, Version 1709 (Updated Sept 2017) (32位) - DVD (Chinese-Simplified1)
Windows 10 (multi-edition), Version 1709 (Updated Sept 2017) (64位) - DVD (简体中文版)
Windows 10 (multi-edition), Version 1709 (Updated Sept 2017) (32位) - DVD (Chinese-Simplified1)
软件详细介绍

Windows 10 (multi-edition) VL, Version 1709 (Updated Sept 2017) (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_sept_2017_x64_dvd_100090741.iso
SHA1
1BBF886697A485C18D70AD294A09C08CB3C064AC
发布时间
2017-10-18
ed2k://|file|en_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_sept_2017_x64_dvd_100090741.iso|4558182400|35385C7181C441E9A66823657516633E|/

Windows 10 (multi-edition) VL, Version 1709 (Updated Sept 2017) (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_sept_2017_x86_dvd_100090759.iso
SHA1
8C274CE27B49D43216DFEF115B811936880E6E06
发布时间
2017-10-18
ed2k://|file|en_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_sept_2017_x86_dvd_100090759.iso|3341574144|EC97B9F7E7CC924A17CC7FDB02DF721E|/

Windows 10 (multi-edition), Version 1709 (Updated Sept 2017) (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_sept_2017_x64_dvd_100090817.iso
SHA1
1AD928CFEF439F6AA4044DDC3A96B0B6830BDD0F
发布时间
2017-10-18
ed2k://|file|en_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_sept_2017_x64_dvd_100090817.iso|4697362432|9D45683B96C1CBE50F043A6017BF6E82|/

Windows 10 (multi-edition), Version 1709 (Updated Sept 2017) (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_sept_2017_x86_dvd_100090818.iso
SHA1
93B317C82B69252027E57AA2D18B50825CDF443E
发布时间
2017-10-18
ed2k://|file|en_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_sept_2017_x86_dvd_100090818.iso|3473729536|C02BD1C338A6C5288810862776FB377C|/

Windows 10 (multi-edition) VL, Version 1709 (Updated Sept 2017) (64位) - DVD (Chinese-Simplified1)

文件名
cn_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_sept_2017_x64_dvd_100090774.iso
SHA1
6A4335595675099D9164C0CF3BA5F4A09ECEED91
发布时间
2017-10-18
ed2k://|file|cn_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_sept_2017_x64_dvd_100090774.iso|4630972416|8867C5E54405FF9452225B66EFEE690A|/

Windows 10 (multi-edition) VL, Version 1709 (Updated Sept 2017) (32位) - DVD (Chinese-Simplified1)

文件名
cn_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_sept_2017_x86_dvd_100090775.iso
SHA1
47F54BC2F44B2783BB441CDB8D730EEB7C7AD0BF
发布时间
2017-10-18
ed2k://|file|cn_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_sept_2017_x86_dvd_100090775.iso|3455881216|EEE87BD5D682FE6D4D7C54C70B123F7D|/

Windows 10 (multi-edition), Version 1709 (Updated Sept 2017) (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_sept_2017_x64_dvd_100090804.iso
SHA1
9306895149F9328CDB77FF28368F83EE984BDC30
发布时间
2017-10-18
ed2k://|file|cn_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_sept_2017_x64_dvd_100090804.iso|4740610048|37051C54894776826823DAEBDD03F1DC|/

Windows 10 (multi-edition), Version 1709 (Updated Sept 2017) (32位) - DVD (Chinese-Simplified1)

文件名
cn_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_sept_2017_x86_dvd_100090805.iso
SHA1
00D8D32CBF5D1CA78055ECCFC258691B126BE3D5
发布时间
2017-10-18
ed2k://|file|cn_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_sept_2017_x86_dvd_100090805.iso|3551899648|6C24A796B66CDA6D909508A16C74B406|/