Location: > Windows Server 2016 > Windows Server 2016下载(操作系统)

Windows Server 2016下载(操作系统)

软件简介:
Windows Server 2016下载包含了Windows Server 2016 Language Pack (64位) - DVD (多国语言版)等多国语言,英语,中文-简体多语言多系统版本的操作系统的资源下载。最近更新日期是2017-08-08,SHA1码为27EE1DD2A655401E46313CCDFDD288CABAE2DF19。 语言版本:
多国语言,英语,中文-简体
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
Windows Server 2016 Language Pack (64位) - DVD (多国语言版)
Microsoft Hyper-V Server 2016 (64位) - DVD (英文版)
Windows Server 2016 (64位) - DVD (英文版)
Windows Server 2016 Essentials (64位) - DVD (英文版)
Windows Storage Server 2016 (64位) - DVD (英文版)
Microsoft Hyper-V Server 2016 (64位) - DVD (简体中文版)
Windows Server 2016 (64位) - DVD (简体中文版)
Windows Server 2016 Essentials (64位) - DVD (简体中文版)
Windows Storage Server 2016 (64位) - DVD (简体中文版)
软件详细介绍

Windows Server 2016 Language Pack (64位) - DVD (多国语言版)

文件名
mu_windows_server_2016_language_pack_x64_dvd_9327828.iso
SHA1
27EE1DD2A655401E46313CCDFDD288CABAE2DF19
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|mu_windows_server_2016_language_pack_x64_dvd_9327828.iso|2751272960|DF97A8F2F27EDA7BAF9DF895D1A43FCA|/

Microsoft Hyper-V Server 2016 (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_microsoft_hyper-v_server_2016_x64_dvd_9347277.iso
SHA1
DFCC2EF86A20D62A4F6AAB84DF562F054031E174
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_microsoft_hyper-v_server_2016_x64_dvd_9347277.iso|2765973504|C2FE02B946AB550FF98A5ECBF576EFA6|/

Windows Server 2016 (64位) - DVD (英文版)

文件名
名 en_windows_server_2016_x64_dvd_9718492.iso
SHA1
F185197AF68FAE4F0E06510A4579FC511BA27616
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_windows_server_2016_x64_dvd_9718492.iso|5883301888|1EC2F6E9D91E2D47A175C5CC162574EA|/

Windows Server 2016 Essentials (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_server_2016_essentials_x64_dvd_9327792.iso
SHA1
3F4F4442073EDCF0EF30BC470E721208E2611DBC
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_windows_server_2016_essentials_x64_dvd_9327792.iso|4690671616|0CA4710DC5D2374A1B3A6DF199B920EE|/

Windows Storage Server 2016 (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_storage_server_2016_x64_dvd_9327790.iso
SHA1
3F136FE5C44BCE158E5F044121E43438FDA058E5
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|en_windows_storage_server_2016_x64_dvd_9327790.iso|4574750720|E4893F2CD7CEC08341CC68003AC9F2F9|/

Microsoft Hyper-V Server 2016 (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_microsoft_hyper-v_server_2016_x64_dvd_9347275.iso
SHA1
D4C07337ABD5941AE909C14AD727A445CA5249FB
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|cn_microsoft_hyper-v_server_2016_x64_dvd_9347275.iso|2978353152|4A8AEDD2D6E2DCF69E7DE2C6B72C6627|/

Windows Server 2016 (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_server_2016_x64_dvd_9718765.iso
SHA1
6AE9CE84C9A97CFA55372B2892903A214062D5E5
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|cn_windows_server_2016_x64_dvd_9718765.iso|6176450560|CF1B73D220F1160DE850D9E1979DBD50|/

Windows Server 2016 Essentials (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_server_2016_essentials_x64_dvd_9327779.iso
SHA1
6E1D1880873157ADCEF3D74363308A95DC89103D
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|cn_windows_server_2016_essentials_x64_dvd_9327779.iso|4902592512|4693ECE5FEEDE3FE349FC9E7AB467CE4|/

Windows Storage Server 2016 (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_storage_server_2016_x64_dvd_9327778.iso
SHA1
A7DA6CC7D707C38AC89F9BB19187863569D524EB
发布时间
2017-08-08
ed2k://|file|cn_windows_storage_server_2016_x64_dvd_9327778.iso|4808439808|4E70FB4EFEF1F0D93C8600BE6CF62D82|/