Location: > Windows Server 2012 R2 with Update > Windows Server 2012 R2 with Update下载(操作系统)

Windows Server 2012 R2 with Update下载(操作系统)

软件简介:
Windows Server 2012 R2 with Update下载包含了Windows Server 2012 R2 Language Pack with Update (64位) - DVD (多国语言版) 等多国语言,英语,中文-简体多语言多系统版本的操作系统的资源下载。最近更新日期是2014-12-15,SHA1码为F1FFAB14AE2CB0253DEB43D2F4F1CF2D2AB7AD9F。 语言版本:
多国语言,英语,中文-简体
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
Windows Server 2012 R2 Language Pack with Update (64位) - DVD (多国语言版)
Windows Server 2012 R2 VL with Update (64位) - DVD (英文版)
Windows Server 2012 R2 with Update (64位) - DVD (英文版)
Windows Server 2012 R2 VL with Update (64位) - DVD (简体中文版)
Windows Server 2012 R2 with Update (64位) - DVD (简体中文版)
Windows Storage Server 2012 R2 and Windows Server 2012 R2 Foundation with Update (64位) - DVD (简体中文版)
软件详细介绍

Windows Server 2012 R2 Language Pack with Update (64位) - DVD (多国语言版)

文件名
mu_windows_server_2012_r2_language_pack_with_update_x64_dvd_6066969.iso
SHA1
F1FFAB14AE2CB0253DEB43D2F4F1CF2D2AB7AD9F
发布时间
2014-12-15
ed2k://|file|mu_windows_server_2012_r2_language_pack_with_update_x64_dvd_6066969.iso|3918141440|102DE2D2EDEECB48EC50390592C854A4|/

Windows Server 2012 R2 VL with Update (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_server_2012_r2_vl_with_update_x64_dvd_4065221.iso
SHA1
D4B28F350981A7C3306DD409B172AEA10D8599AC
发布时间
2014-04-02
ed2k://|file|en_windows_server_2012_r2_vl_with_update_x64_dvd_4065221.iso|4548247552|CAB7FBCD275AF5F62E89C02EF898893D|/

Windows Server 2012 R2 with Update (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_windows_server_2012_r2_with_update_x64_dvd_4065220.iso
SHA1
AF9EF225A510D6D51C5520396452D4F1C1E06935
发布时间
2014-04-02
ed2k://|file|en_windows_server_2012_r2_with_update_x64_dvd_4065220.iso|4543252480|0743F9668D8D0C2CE83F381555A86C13|/

Windows Server 2012 R2 VL with Update (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_server_2012_r2_vl_with_update_x64_dvd_6052729.iso
SHA1
5E88BF62773D4867CF904AF94F66EEA2062E35E4
发布时间
2014-12-15
ed2k://|file|cn_windows_server_2012_r2_vl_with_update_x64_dvd_6052729.iso|5545527296|BD499EBCABF406AB82293DD8A5803493|/

Windows Server 2012 R2 with Update (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_server_2012_r2_with_update_x64_dvd_6052725.iso
SHA1
82292FA197E6C9DD9AF8F7E68E7A79A5DA1DDA2B
发布时间
2014-12-15
ed2k://|file|cn_windows_server_2012_r2_with_update_x64_dvd_6052725.iso|5545705472|121EC13B53882E501C1438237E70810D|/

Windows Storage Server 2012 R2 and Windows Server 2012 R2 Foundation with Update (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_windows_storage_server_2012_r2_windows_server_2012_r2_foundation_with_update_x64_dvd_6052783.iso
SHA1
6DD7EE28950A4E302ADF79FF80D0A0F08090B729
发布时间
2014-12-15
ed2k://|file|cn_windows_storage_server_2012_r2_windows_server_2012_r2_foundation_with_update_x64_dvd_6052783.iso|5335404544|5EE0BA12E752A724DCD7BF6A8E8E4241|/