Location: > Dynamics NAV 2009 > Dynamics NAV 2009下载(企业解决方案)

Dynamics NAV 2009下载(企业解决方案)

软件简介:
Dynamics NAV 2009下载包含了Dynamics NAV 2009 with Service Pack 1 (32位) - DVD (英文版)等英语多语言多系统版本的企业解决方案的资源下载。最近更新日期是2017-07-26,SHA1码为2712BA269D04A3DA0F5F4A4D7ECA2AFB3E60DFDA。 语言版本:
英语
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
Dynamics NAV 2009 with Service Pack 1 (32位) - DVD (英文版)
Dynamics AX 2009 (32位) - DVD (英文版)
软件详细介绍

Dynamics NAV 2009 with Service Pack 1 (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_dynamics_nav_2009_with_sp1_x86_dvd_x15-68506.iso
SHA1
2712BA269D04A3DA0F5F4A4D7ECA2AFB3E60DFDA
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|en_dynamics_nav_2009_with_sp1_x86_dvd_x15-68506.iso|1616723968|9B1D3D21C53681529CB4E2C65A97F2C4|/

Dynamics AX 2009 (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_dynamics_ax_2009_x86_dvd_x14-85054.iso
SHA1
30122A4BDA0EE1C4ACB6858821DB59ED7D5A1CC1
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|en_dynamics_ax_2009_x86_dvd_x14-85054.iso|1834129408|0576D386D9831473BAB9ED5CFBB26D21|/