Location: > Expression 4 > Expression 4下载(设计人员工具)

Expression 4下载(设计人员工具)

软件简介:
Expression 4下载包含了Expression Studio 4 Premium (32位) - DVD (英文版)等英语,中文-简体,中文-繁体,日语,韩语多语言多系统版本的设计人员工具的资源下载。最近更新日期是2017-07-26,SHA1码为B4245F2AF701FB5531BDDA8E91D55E33DFE1615B。 语言版本:
英语,中文-简体,中文-繁体,日语,韩语
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
Expression Studio 4 Premium (32位) - DVD (英文版)
Expression Studio 4 Ultimate (32位) - DVD (英文版)
Expression Studio 4 Ultimate (32位) - DVD (英文版) (MSDN AA)
Expression Studio 4 Web Professional (32位) - DVD (英文版)
Expression Studio 4 Premium (32位) - DVD (简体中文版)
Expression Studio 4 Ultimate (32位) - DVD (简体中文版)
Expression Studio 4 Web Professional (32位) - DVD (简体中文版)
Expression Studio 4 Ultimate (32位) - DVD (繁体中文版)
Expression Studio 4 Ultimate (32位) - DVD (繁体中文版) (MSDN AA)
Expression Studio 4 Ultimate (32位) - DVD (日语版)
Expression Studio 4 Ultimate (32位) - DVD (韩语版)
软件详细介绍

Expression Studio 4 Premium (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_expression_studio_4_premium_x86_dvd_537029.iso
SHA1
B4245F2AF701FB5531BDDA8E91D55E33DFE1615B
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|en_expression_studio_4_premium_x86_dvd_537029.iso|297947136|C2B2BD7F76F8020C37C4EB556E2B6B97|/

Expression Studio 4 Ultimate (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_expression_studio_4_ultimate_x86_dvd_537032.iso
SHA1
F34BD17566854B61ADFF9C551681493A21EAE831
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|en_expression_studio_4_ultimate_x86_dvd_537032.iso|297951232|CBFA32F7EDDD1FF8A6E43ABCF8710DC9|/

Expression Studio 4 Ultimate (32位) - DVD (英文版) (MSDN AA)

文件名
en_expression_studio_4_ultimate_x86_msdnaa_dvd_537046.iso
SHA1
DE63CE2D7C795D0013C4121BB62352AD77AD3B33
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|en_expression_studio_4_ultimate_x86_msdnaa_dvd_537046.iso|297947136|A3261BF9DE24CA77E7C185B6256F0636|/

Expression Studio 4 Web Professional (32位) - DVD (英文版)

文件名
en_expression_studio_4_web_professional_x86_dvd_537022.iso
SHA1
95ED1496AD7F899CDB1FAD7EE08D984625623A9A
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|en_expression_studio_4_web_professional_x86_dvd_537022.iso|169619456|22204AC9FC74653E4D351389B10497CB|/

Expression Studio 4 Premium (32位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_expression_studio_4_premium_x86_dvd_554553.iso
SHA1
D582D0E10912C0F83B4C1738BE8D2A60D1792CCC
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_expression_studio_4_premium_x86_dvd_554553.iso|417892352|C3A2A00E24309FBB875D9A7BF63C7FDB|/

Expression Studio 4 Ultimate (32位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_expression_studio_4_ultimate_x86_dvd_554555.iso
SHA1
8F6025F1BB6400674EB98B6866EBE6A128D25FAA
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_expression_studio_4_ultimate_x86_dvd_554555.iso|417896448|A5C1E28C177041EA82C812981240A921|/

Expression Studio 4 Web Professional (32位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_expression_studio_4_web_professional_x86_dvd_554550.iso
SHA1
cn_expression_studio_4_web_professional_x86_dvd_554550.iso
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|cn_expression_studio_4_web_professional_x86_dvd_554550.iso|234811392|9955607BECAB8117E60260548A562942|/

Expression Studio 4 Ultimate (32位) - DVD (繁体中文版)

文件名
ct_expression_studio_4_ultimate_x86_dvd_554572.iso
SHA1
544F4CAD3A8436C28CB9D6554241787C9AF31E14
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|ct_expression_studio_4_ultimate_x86_dvd_554572.iso|421593088|FB068752C22BF5624C467285D7C4F860|/

Expression Studio 4 Ultimate (32位) - DVD (繁体中文版) (MSDN AA)

文件名
ct_expression_studio_4_ultimate_x86_msdnaa_dvd_554574.iso
SHA1
D594FB3A7651028C8B8780D24D7AB0C48DEF9207
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|ct_expression_studio_4_ultimate_x86_msdnaa_dvd_554574.iso|421588992|7B149D163E2029AA364C227DD0BF315E|/

Expression Studio 4 Ultimate (32位) - DVD (日语版)

文件名
ja_expression_studio_4_ultimate _x86_dvd_554303.iso
SHA1
15582A676A270D9B217E7DEA5130534C63E9098E
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|ja_expression_studio_4_ultimate _x86_dvd_554303.iso|389480448|9F15467011138BBFCF1A0078391960CE|/

Expression Studio 4 Ultimate (32位) - DVD (韩语版)

文件名
ko_expression_studio_4_ultimate_x86_dvd_554525.iso
SHA1
FCE8F0E0FCE10D51D419CCE6666BCC458B6B87DC
发布时间
2017-07-26
ed2k://|file|ko_expression_studio_4_ultimate_x86_dvd_554525.iso|365469696|4FB905B3D9464D470E9DEDA9B24E2BD1|/