Location: > Visual Studio 2017 RC > Visual Studio 2017 RC下载(开发人员工具)

Visual Studio 2017 RC下载(开发人员工具)

软件简介:
Visual Studio 2017 RC下载包含了Visual Studio Enterprise 2017 RC (32位和64位) - (多国语言版)等多国语言,中文-简体多语言多系统版本的开发人员工具的资源下载。最近更新日期是2017-02-08,SHA1码为493364F350657B537077E72E7400DBF8875CD773。 语言版本:
多国语言,中文-简体
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
Visual Studio Enterprise 2017 RC (32位和64位) - (多国语言版)
Visual Studio Professional 2017 RC (32位和64位) - (多国语言版)
Team Foundation Server 2017?(64位) - DVD (简体中文版)
Team Foundation Server Express 2017 (64位) - DVD (简体中文版)
软件详细介绍

Visual Studio Enterprise 2017 RC (32位和64位) - (多国语言版)

文件名
mu_visual_studio_enterprise_2017_rc_x86_x64_9927302.exe
SHA1
493364F350657B537077E72E7400DBF8875CD773
发布时间
2017-02-08
ed2k://|file|mu_visual_studio_enterprise_2017_rc_x86_x64_9927302.exe|1066088|0B624A3B693BCE5627AEDDB86A24E779|/

Visual Studio Professional 2017 RC (32位和64位) - (多国语言版)

文件名
mu_visual_studio_professional_2017_rc_x86_x64_9927303.exe
SHA1
886381C79E6638446B402BCB1229681E5B6B1E76
发布时间
2017-02-08
ed2k://|file|mu_visual_studio_professional_2017_rc_x86_x64_9927303.exe|1066088|2AECB38642C331FC6115E55EC3CEAF76|/

Team Foundation Server 2017?(64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_team_foundation_server_2017_x64_dvd_9579582.iso
SHA1
65B7AA04C0CD90C96E2DF3AF13F3A34FDE960ADD
发布时间
2016-11-16
ed2k://|file|cn_team_foundation_server_2017_x64_dvd_9579582.iso|380022784|EA60BA22CC1F6581D11D4547BDF2F0B8|/

Team Foundation Server Express 2017 (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_team_foundation_server_express_2017_x64_dvd_9579609.iso
SHA1
2ABA5C3C78AEAE6971B5851C15CCA281F17DAB62
发布时间
2016-11-16
ed2k://|file|cn_team_foundation_server_express_2017_x64_dvd_9579609.iso|380022784|2851CF25C81B4531495C6F0BD7A03599|/