Location: > SQL Server 2017 > SQL Server 2017下载(服务器)

SQL Server 2017下载(服务器)

软件简介:
SQL Server 2017下载包含了SQL Server 2017 Developer (64位) - DVD (英文版)等英语,中文-简体多语言多系统版本的服务器的资源下载。最近更新日期是2017-10-02,SHA1码为0280FF6C1447D287A6BD3B86B81E459FE252D17A。 语言版本:
英语,中文-简体
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
SQL Server 2017 Developer (64位) - DVD (英文版)
SQL Server 2017 Developer (64位) - DVD (简体中文版)
软件详细介绍

SQL Server 2017 Developer (64位) - DVD (英文版)

文件名
en_sql_server_2017_developer_x64_dvd_11296168.iso
SHA1
0280FF6C1447D287A6BD3B86B81E459FE252D17A
发布时间
2017-10-02
ed2k://|file|en_sql_server_2017_developer_x64_dvd_11296168.iso|1546244096|7F2638AA0814B5E30A3BDF9B64009B1B|/

SQL Server 2017 Developer (64位) - DVD (简体中文版)

文件名
cn_sql_server_2017_developer_x64_dvd_11296175.iso
SHA1
6BBF019EDAE11A7307EBBE30260FB991CE025681
发布时间
2017-10-02
ed2k://|file|cn_sql_server_2017_developer_x64_dvd_11296175.iso|1769777152|E21AE7C3576C0BDF1BC0ADC541217FAC|/